menu

Wednesday, February 12, 2014

МХдидактик бие даалт

 Гүйцэтгэх ажил
1. Киррикюлюм боловсруулах
2. Сурах бичгийн ажил
3. Сэдэв сонгон бие даалт боловсруулах

Ерөнхий зарчим
  • Киррикюлюмийг боловсруулахдаа сурагч төвтэй сургалтыг чандлан баримталж, англи, уран зохиолын хичээлтэй уялдуулах, мөн ерөнхий онолын мэдлэгийг хэрхэн дадлага, чадвар болгон хувиргахад илүү анхаарах хэрэгтэй. Нийт 1 бүлэг сэдэв, 3 нэгж сэдэв, 6 ээлжит сэдвийг боловсруулна.
  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг сурах бичгийг сонгон авч бүх дасгал даалгаврыг ажиллан тэмдэглэгээ хийж, ерөнхий заах аргазүйн түвшинд, сурган сэтгэл судлалын зарчимд тулгуурлан ажиглалтыг хийх нь чухал.
  • Доорх онолын мэдлэгт тулгуурлан бие даалт хийнэ.
- Дидактик үзэл баримтлал, зарчим
- МХ-ний боловсролын стандартын хэрэгцээ, зорилго, зорилт, бүтэц
- МХ-ний боловсролын стандарт, агуулгын ай
- МХ-ний боловсролын аргазүйн стандарт, аргазүйн зарчим
- Цогц чадамжийн тухай
- Орчин үеийн хичээл түүнд тавигдах шаардлага
- Хичээл хоорондын уялдаа, холбоо
- Хөтөлбөр боловсруулах аргазүй

No comments:

Post a Comment