menu

Wednesday, February 12, 2014

Судлал шүүмж хичээлийн бие даалтАрав. Оюутны бие дааж хийх ажил
Оюутны өөрийн бүтээл
Шалгах хугацаа
Үнэлгээ
1
Эрдэм шинжилгээний илтгэл бичих

10 оноо
2
Уран зохиолын сэдэвт реферат хийх

10 оноо
3
Шүлэг зохиолд хийсэн задлан шинжилгээ

10 оноо
4
Тодорхой зохиолд шүүмж бичих

10 оноо
5
Бие даалтаар авах нийт оноо

40 оноо


Уншиж дүгнэлт өгөх бүтээлүүд
·         Д. Галбаатар “Урлахуйн галыг бадраагч, эндүүрлийн гэмийг ариусгагч зул” Уб., 2006
·         Ч. Дагвадорж “Уран сайхны шүүмжлэл”Уб., 1988
·         Ц. Мөнх “Монголын уран зохиолын шүүмжлэлийн түүхэн найруулал” Уб
·         Г. Галбаяр “Уран зохиол шинжлэлийн лекц” Уб., 2002
·         Ч. Жачин “Уран чадварын увдис” Уб., 2013
·         н. Энхбаяр “Судлал шүүмжийн өгүүллүүд”
Гүйцэтгэх аргачлал
-          Тодорхой зохиолыг уншиж, зохиогч болон зохиолын талаар шүүмж бичих
-          Дэвтэрт товч тэмдэглэл хийх
-          Зохиомж, найруулга үзэл санааг тодруулан найруулах
-          Сэдвээ хамгаалах
-          Сэдвийн дагуу холбогдох номзүйн жагсаалт хийх
Шалгах арга
-          Эх зохиолын агуулгыг бүрэн багтаасан байх
-          Шүүмжийн хэмжээндээ найруулга, бичигдэх чадвар
-          Бичиглэх чадвар
-          Хамгаалан ярих чадвар

No comments:

Post a Comment