menu

Wednesday, February 12, 2014

Үгийн сан утгазүй·                Á¿ëýã ñýäýâ á¿ðò õîëáîãäîõ 4-5 íîì çîõèîëûã óíøèæ, òýìäýãëýë õºòºëñºí áàéõ
·                Äàäëàãà õè÷ýýë á¿ðò îíîëûí õè÷ýýëèéí àãóóëãûã õýëíèé áàðèìòàä òóëãóóðëàí áàòàëæ òàéëáàðëàõ, ä¿ãíýëò ãàðãàõ
·                ¯ãèéí óòãà, ãàðàë ¿¿ñëèéã òàéëáàðëàõ, íàéðóóëãàä îíîâ÷òîé õýðýãëýõ
·                Ýõ çîõèîëä ¿ãèéí ñàíãèéí çàäëàë õèéö, òîâ÷ ä¿ãíýëò õèéõ
·                Ýðäýìòäèéí ñàíàëûã íýãòãýí ä¿ãíýæ, çàäëàí øèíæèëæ ÿðèëöàõ
·                Óòãà çîõèîëûí õýëýí äýõ çàðèì çîõèñã¿é íýð òîìü¸îã ø¿¿í õýëýëöýõ
·                Îíîâ÷òîé íýð òîìü¸îã ñîíãîõ, ¿ã çºâ ñîíãîõ,ÿðèõ áè÷èõäýý îíîâ÷òîé õýðýãëýõ
·                Òºðºë á¿ðèéí äàñãàë çîõèîæ àæèëëàõ

No comments:

Post a Comment