menu

Thursday, October 23, 2014

Манай ангийнхан үзээрэй

Захирлын 2014 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн
 ........... тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт 
 
 
Íàéì. ÊÐÅÄÈÒ ÍӨÕӨÕ ÄÀÂÒÀÍ ÑÓÐÃÀËÒ ЯÂÓÓËÀÕ
 
 
8.1 Êðåäèò íºõºõ äàâòàí ñóðãàëòûã ñóðãàëòûí àëáàíû çºâøººð뺺ð улирлын турш ÿâóóëíà.
8.2 Îþóòàí êðåäèò íºõºõ ñóðãàëòàä õàìðàãäàõûí ºìíº ñóðãàëòûí àëáàíààñ çºâøººðºë àâ÷ ñóðãóóëèàñ òîãòîîñîí êðåäèòèéí òºëáºðèéã òºëñºí áàéíà. Нэг улиралд 4-өөс илүүгүй хичээл нөхөн судалж болно. 
8.3 Êðåäèò íºõºõ äàâòàí ñóðãàëòûã äàðààõ ñóðàëöàã÷äûí õóâüä ÿâóóëíà
 
8.3.1 Óëèðàëä ñóäàëñàí õè÷ýýë¿¿äèéí 1-2-ò íü   õàíãàëòã¿é /F ¿íýëãýý/  ä¿í àâñàí.                        
(кредитийн төлбөрийг 50% төлөх)
8.3.2 Òºëáºð òºëººã¿é øàëòãààíààð øàëãàëòàä îðæ ÷àäààã¿é
(кредитийн төлбөрийг 50% төлөх)
8.3.3 Øàëãàëòûã çºâøººðºëã¿é îðõèæ ÿâñàí (кредитийн төлбөрийг 50% төлөх)
8.3.4 ªºð ñóðãóóëèàñ øèëæèí èðñýí (кредитийн төлбөрийг 100% төлөх, 
 хичээлд 100% сууж судлах)
8.3.5 Òóõàéí õè÷ýýëèéã óðüä÷èëàí ñóäëàõûã õ¿ññýí (кредитийн төлбөрийг 100% төлөх, 
    хичээлд 100% сууж судлах)
8.3.6 Äýýä áîëîâñðîë ýçýìøñýí áîëîâ÷ áàãø ìýðãýæëýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí ñóðàëöàæ áàéãàà 
(кредитийн төлбөрийг 100% төлөх,
 хуваарьт хичээлд суусан байх)
 
8.4 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 –д зүйлд заасан нөхцөлөөр кредит нөхөх давтан сургалтад хамрагдагсад нь тухайн улирлын шалгалтын хугацаанаас хойш 14 хоногт багтаан сургалтын албанаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдаж шалгалт өгч үнэлгээ авна. 
8.5 Төлбөр төлөөгүйн улмаас шалгалтад ороогүй боловч тухайн хичээлээр явцын үнэлгээ “С” –ээс дээш үнэлэгдсэн бол бие даан суралцахыг зөвшөөрнө.
8.6 Áàêàëàâðûí áîëîâñðîë ýçýìøèõ á¿òýí õºòºëáºðèéí òóðøèä îþóòàíä 5 õ¿ðòýë õè÷ýýëèéí êðåäèò íºõºõèéã çºâøººðíº.
8.7 8-ð óëèðàëä êðåäèò íºõºõèéã çºâøººðºõã¿é. 
8.8 Òºãñºõ êóðñûí îþóòàí ñóäëàõ õè÷ýýëèéíõýý 5-ààñ дээш хичээлд õàíãàëòã¿é ¿íýëãýý àâñàí áîë 5 äàõü æèëèéí ñóðãàëòàä äàõèí ñóðàëöàæ áîëíî. Õýðýâ õ¿ñýõã¿é áîë ñóðãóóëèàñ ÷ºëººëºãäºíº. 
8.9 Îþóòàí êðåäèò íºõºõ ñóðãàëòàä õàìðàãäàõäàà òóõàéí õè÷ýýëýýð îþóòíóóäûí ¿çýæ ñóäëàõ ïðîãðàììûã á¿ðýí áèåë¿¿ëæ “Ãóðâàí-Ýðäýíý” ÁÄÑ-èéí îþóòíûã ¿íýëýõ æóðàì áîëîí òóõàéí ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí îþóòíûã ¿íýëýõ ñòàíäàðòûí äàãóó ¿íýë¿¿ëíý. 
8.10 Дээд боловсрол эзэмшсэн боловч áàãø ìýðãýæëýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòíóóä ýêñòåðíàò õýëáýðýýð êðåäèò íºõºõ ñóðãàëòàä õàìðàãäàæ áîëíî. 
8.11 Ýêñòåðíàò õýëáýðýýð ñóðàëöàæ êðåäèò íºõñºí îþóòàíòàé àæèëëàñàí öàãèéí õºëñèéã áàãøèä ñóðãàëòûí àëáàíààñ èð¿¿ëñýí òîäîðõîéëîëòûí äàãóó öàëèíãààñ ãàäóóð ã¿éöýòãýëýýð áîäîæ îëãîíî. 
8 Îþóòàí óã æóðìûí 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3-ò çààñàí íºõöºë¿¿äèéí äàãóó êðåäèò íºõºõ äàâòàí ñóðãàëòàä õàìðàãäñàí  òîõèîëäîëä “Оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх журам”-аар дүгнэгдэнэ.

No comments:

Post a Comment