menu

Sunday, April 19, 2015

Орчин цагийн Монгол хэлний үгийн сан хичээлийн шалгалт


Орчин цагийн Монгол хэлний үгийн сан хичээлийн шалгалт
Багш: Б. Чимэг-Эрдэнэ                                                        \                                                      \
Анги: ХБ2,МАХ2
Бие даалт
 • Шүүмж бичих: Сонин нийтлэл, телевиз радио, олон нийтийн зар сурталчилгаа, ном сэтгүүлийн үгийн сангийн найруулгыг ажиглан хэрхэн зөв найруулсан, үг сонголт зөв эсэх, утга тохиромжтой, харь үгийн зохистой хэрэглээг хангасан зэргийг ажиглан хийнэ.
 • Толь бичиг хөтлөх: Үгийн гаралзүйн талаас судалгаа хийсэн, 100-аас дээш үгтэй байх
 • Á¿ëýã ñýäýâ á¿ðò õîëáîãäîõ 4-5 íîì çîõèîëûã óíøèæ, òýìäýãëýë õºòºëñºí áàéõ
 • Эх зохиолд задлал хийх: Үгийн сангийн задлал
Шалгалтын билет: Шалгалтандаа бэлдэхийн тулд оюутан заавал бүтээлчээр судалгаа, эрэл хайгуул хийж, уншиж танилцсан байх нь чухал
 1. Үгийн сангийн судлал нь хэл шинжлэлийн салбар болох нь
 2. ¯ãèéí ñàíãèéí ñóäëàë / ëåêñèêîëîãèÿ / , ò¿¿íèé ñóäëàãäàõóóí, ¿ãèéí ñàíã ñóäëàõ àðãà, ò¿¿íèéã ñóäëàõûí à÷ õîëáîãäîë
 3. Үгийн тухай ойлголт, үг гэж юу вэ?
 4. Монгол хэлний үгийн сангийн тухай
 5. Идэвхтэй үг гэж юу вэ ?
 6. Идэвхгүй үгийн тухай ярина уу?
 7. Хуучирсан үг, түүнийг хэрхэн таних тухай
 8. Шинэ үг, түүний давуу ба сул тал
 9. Үг ба утгын холбоо хамаарал
 10. Үгийн утга ба ухагдахуун
 11. МХ-ний үгийн сангийн бүрэлдэхүүнийг гарал үүслээр нь хэрхэн үздэг талаар ярих
 12. МХ-ний уугуул үгийн тухай
 13. Зээлбэр үг
 14. Олонэ улсын чанартай харь үг
 15. МХ-ний үгийн сангийн бүрэлдэхүүнийг хэрэглээний талаас ангилах нь
 16. Нийт дундын хэлний үг
 17. Хязгаарлагдмал хэрэглээний үг хэллэг
 18. Нутгийн аялгууны үг
 19. Мэргэжлийн үг
 20. Нэр томьёоны үг
 21. Этгээд үг
 22. Ìîíãîë õýëíèé ¿ãèéí ñàíãèéí  á¿ðýëäýõ¿¿íийг найруулгын үүргийн талаас ангилах нь
 23. Аман ярианы хэлний үг
 24. Бичиг зохиолын хэлний үг
 25. Найруулга дундын үг
 26. Авианы хувирлын үүрэг
 27. Үг бүтэх дагаврын үүрэг
 28. Нийлмэл үгийн үүрэг
 29. Харь хэлний ба хуулбар үгийн үүрэг õýðýãëýõ çýðãýýð ¿ãèéí ñàí áàÿæèõ òóõàé
 30. Õýâøìýë õýëëýã
 31. Ñóäàëñàí áàéäàë, õýëöèéã àíãèëàõ òóõàé
 32. Ç¿éðëýñýí õýëö \ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö\
 33. Õýâøìýë õýëö / ôðàçåîëîãè÷åñêèõ  ñî÷åòàíèè /
 34. ªâºðìºö õýëö / èäèîì /
 35. Хýëö ¿ãèéí á¿òýö, õýëö ¿ãèéí òîëèéí òóõàé. Çàðèì õýëö ¿ã ¿¿ñýõ àðãà, õýðýãëýõ òóõàé
 36. Хэлц үгийн бүрэлдэхүүн ба үгсийн сан хэлзүйн бүтэц
 37. Үãèéã ãàðëààð íü òàéëáàðëàõ õýë øèíæëýëèéí àðãà, ãàðàë ñóäëàëûí òàëààðõ ñ¿¿ëèéí ¿åä ãàðñàí á¿òýýë¿¿äèéí òóõàé
 38. \Ìîíãîë õýëíèé îíîîñîí íýðèéí ç¿éëèéã ò¿¿õýí õºãæëèéí ¿¿äíýýñ ñóäëàõ, íýð ç¿éã àíãèëàõ òóõàé
 39. Õ¿íèé íýð ç¿é/ àíòðîïîíèìèêà  /
 40. Ãàçàð óñíû íýð ç¿é  / ãîïîíîìèêà  /
 41. Óãñààòíû íýð ç¿é  / ýòíîïîíèìèêà  /
 42. Àìüòíû íýð ç¿é   / çîîíèìèêà  /
 43. Îä ýðõñèéí íýð  ç¿é   /  êîñìîíèìèêà   /
 44. Áîäèñûí íýð ç¿é  / õðåìàòîíèìèêà /   òóñ á¿ðèéí îíöëîã, óëàìæëàë, ÿëãàà
 45. Ìîíãîë÷óóäûí òîëü çîõèîæ èðñýí óëàìæëàë, òîëèéã àíãèëàõ íü . Òàéëáàð òîëü, îëîí õýëíèé òîëü, ò¿¿õýí òîëü, îð÷óóëãûí òîëü, íýâòýðõèé òîëü, õýëáè÷ãèéí òîëü, íýð òîìü¸îíû òîëü, ºâºðìºö õýëöèéí òîëü, îéðîëöîî íýðèéí òîëü, ýñðýг íýðèéí òîëü, çºâ áè÷èõ ä¿ðìèéí òîëü, íóòãèéí àÿëãóóíû òîëü, õóó÷èí ¿ãèéí òîëü, çîõèîë÷èéí õýëíèé òîëü, øèíý ¿ãèéí òîëü, òîíãîðóó òîëü, òîëü çîõèîõ ¿íäñýí øààðäëàãà
 46. Үгийн сан утгазүйн айн  тухай
 47. Ганц утгат үг
 48. Олон утгат үг
 49. Зүйрлэн нэрлэх
 50. Солин нэрлэх
 51. Төлөөлөн нэрлэх
 52. Ойролцоо утгат үг
 53. Ижил үг
 54. Эсрэг үг
 55. Төсөө утгат үг
 56. Төрөл утгат үг
 57. Үгийн утга өөрчлөгдөх
 58. Үг цээрлэх ба эерүүлэх ёс
Уншиж ашиглах ном
1.       Æ.Òºìºðöýðýí  " ÎÖÌÕ - íèé ¿ãèéí ñàíãèéí ñóäëàë " Óá., 1964
2.       Æ.Òºìºðöýðýí  " Ìîíãîë õýëíèé ¿ãèéí ñàíãèéí ñóäëàë  " Óá., 1974
3.       " ÎÖÌÕ-íèé ¿ãèéí ñàíãèéí ñóäëàëûí ¿íäýñ " Óá., 1986
4.       Ò.Ïàãâà " Õýë øèíæëýëèéí óäèðòãàë " Óá., 1956
5.       Áààòàð  " Ìîíãîë ¿ãñèéí ñàíãèéí øèíæèëãýý " Õºõ õîò , 1988
6.       Ö.Äàìäèíñ¿ðýí  " Ìîíãîë õýëýíä îðñîí òºâä ¿ã " Ìñ II áîòü Óá., 1961, 1-16-ð äýâòýð
7.       Ñ.Äàøöýâýë " Ìîíãîë õýëíèé ýñðýã íýðèéí ç¿éëýýñ  "  ÕÇ ñóäëàë XI áîòü  146-149
8.       Ø.Ëóâñàíâàíäàí " ÎÖÌÕ- íèé ¿ãèéí ñàíãèéí çàðèì àñóóäàë " ÌÓÈÑ , ÝØÁ , VI  áîòü ¹ 2
9.       Ï. Áÿìáàñàí " Îíîîñîí íýðèéí òóõàé "  Õýë çîõèîë  II dkm, , IV äýâòýð  1963
10.    ß.Öýâýë  " Ìîíãîë õýëíèé ¿ãèéí ¿íäñýí ñàíãèéí òóõàé " ØÓ 1 1953
11.    ß.Öýâýë " Ìîíãîë õýëíèé ¿ãñèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé òóõàé " ØÓ ¹ 4 1953
12.    ×.Ñîäíîì  " Ìîíãîë õ¿íèé íýðèéí òóõàé " ÌÑ 4 -ð áîòü, 5 äýâòýð 1964
13.    Æ.Ñýðæýý " Ìîíãîë õ¿íèé íýð " Óá., 1991
14.    Ø.Áàðàéøèð " Çàðèì íóòãèéí õàëõ àìàí àëãóóíû ¿ãñèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé òóõàé  " ÌÑ 3-ð áîòü, 6-17 1961
15.    ×îé . Ëóâñàíæàâ " Îðîñ - ìîíãîë ºâºðìºö õýëöèéí òîëü  " Óá., 1970
16.    Ã.Àêèì " ªâºðìºö õýëöèéí òîëü "
17.    Ø. Áàòòºãñ  " ÎÖÌÕ- íèé ¿ãèéí ñàíãèéí äàñãàë, ò¿¿íèé òàéëáàð " Óá., 1998
18.    Î.Ñ¿õáààòàð " Õàðü ¿ãèéí òîëü "  Óá., 1999
19.    Ц. Өлзийхутаг “ Монгол хэлний үгийн сангийн судлал” УБ 1979 он
20.    Д. Бадамдорж “ Орчин цагийн монгол хэлний утга судлалын үндэс “ УБ 1997 он
21.    М. Базаррагчаа “ Монгол үгийн гарлыг мөшгөх нь” I,II,III,IV,V
Дэвтэр УБ 1992-1995 он
22.    ШУА Хэл зохиолын хүрээлэн “ ОЦМХ-ний үгсийн сангийн үндэс” УБ 1986 он
23.    Я. Цэвэл. “Монгол хэлний тайлбар толь “ Уб 1966 он
24.    Г. Д. Санжеев “ Монгол хэл аялгууны тухай” УБ 1957 онъ
25.    Чой. Лувсанжав. “ Орос монгол өвөрмөц хэллэгийн толь” УБ 1970 он
26.    Ш. Лувсанвандан “ ОЦМХ-ний үгийн сангийн асуудал” МУИС-ийн ЭШ-ний бичиг VI боть 1962 он
27.    Дамдинсүрэн “ Монгол хэлэнд орсон төвд үг”  Монгол судлал II боть Уб 1961 он


No comments:

Post a Comment