menu

Thursday, October 15, 2015

“Оюутны нийгмийн оролцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд МХУЗ-3 ангийн хийх ажлын төлөвлөгөө2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд “Оюутны нийгмийн оролцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд
МХУЗ-3 ангийн хийх ажлын төлөвлөгөө

Хийх ажил
Хугацаа
Зорилго
Хамрах хүрээ, Хариуцах эзэн
Биелэлт

1
Сургуулийн номын санчтай хамтран мэргэжлийн холбогдолт номын үзэсгэлэн гаргана

10-р сар
Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлийн ангийн оюутнуудын судалгаанд хэрэглэх ном сурах бичгүүдийг танилцуулах, холбогдолт ном сурах бичгүүдийг цуглуулж үзэсгэлэн гаргах

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлийн оюутнууд

Г.Нанжидсүрэн
М.Намжил
С.Халиунаа


2
Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох зорилготой 21-р сургуулийн багш, хүүхдүүдтэй хамтран ажиллах
11-р сар
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй харилцах, хамтран ажиллах арга барилд суралцах
МХУЗ-ын 3-р ангийн оюутнууд болон 21-р сургуулийн ...анги

Г.Ганзул
С.Лхам

3
Даам сонирхдог оюутнуудад зориулсан даамны клуб ажиллуулах
12-р сар
Оюутнууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, даам тоглох авьяас сонирхлыг нь хөгжүүлэх
“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн оюутнууд
Ж.Доржнямбуу

                                                                                                          
Төлөвлөгөө боловсруулсан Г.Нанжидсүрэн /..................................................../
                                                                                                                                                              

No comments:

Post a Comment