menu

Үгийн санБатлав.................................................................................................................................................................................................\Хэлбичгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч Б.Мөнхцоож\
“Орчин цагийн монгол хэлний үгийн сан, утга зүй” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө /2013 - 2014/
2-р улирал                                                                                                                                                                                                                                                                                    лекц: 32 цаг
Нэгж хичээлийн сэдэв

цаг

Ээлжит хичээлийн сэдэв

Арга зүй

Хүрэх үр дүн
1.  
Утга зүй

4
-Үгийн сангийн судлал гэж юу вэ? Монгол хэлний үгийн сан
-Үгийн мөн чанар, үгийн утга, олон утга
-Ижил нэр, ойролцоо нэр, эсрэг нэр

-Монгол үгийн бүтэц, утга шилжүүлэн хэрэглэх, үгийн утга өөрчлөгдөх зэрэг үгийн сангийн судлалтай холбоотой онолын мэдлэгийг системтэй, уялдаа холбоотойгоор эзэмшүүлэх аргазүйг эрэлхийлэх
Онолын мэдлэгээ хэлний материалаар баталгаажуулан тайлбарлах, дүгнэх
2.      
Монгол хэлний үгийн сангийн үүсвэр бүрэлдэхүүн

4
-Монгол хэлний уугал үг, харь үг
-Хуулан орчуулсан үг, үгийн гарал судлал

Үгийн сангийн үүсвэр бүрэлдэхүүний талаар мэдлэгтэй болох, судалгааны бүтээлүүдэд өөрийн гэсэн үнэлэлт өгөх үзлийг төлөвшүүлэхэд анхаарах
Монгол хэлний үгийн сангийн үүсвэр бүрэлдэхүүний ойлголттой болох
3.      
Монгол хэлний нэр зүй


4
-Хүний нэр зүй, газар усны нэр зүй
-Угсаатны нэр зүй
Өмнөх мэдлэгт нь тулгуурлан, асуудал дэвшүүлэн ярилцаж, задлан шинжлэх


Онолын мэдлэгээ хэлний материалаар баталгаажуулан тайлбарлах, дүгнэх
4.      
Монгол хэлний үгийн сангийн найруулга бүрэлдэхүүн

6
-  Хуучирсан үг, шинэ үг хэллэг, нэр томьёо, нутгийн аялгууны үг
- этгээд аялгууны үг,
ном бичгийн үг, энгийн ярианы үг

Монгол хэлний үгийн сангийн найруулга бүрэлдэхүүний талаарх онолын мэдлэгийг системтэй, уялдаа холбоотойгоор эзэмшүүлэх аргазүйг эрэлхийлэх
5.      
Монгол хэлний хэлц судлал

6
-Хэлцийн тухай үндсэн ойлголт, хэлцийн ангилал, бүтэц
-хэлцийн утга зүйн тогтолцоо
Хэлний баримтад тулгуурлан задлан шинжилж, мөн чанарыг тодорхойлоход чиглүүлэн лекцийг удирдана.

6.      
Монгол хэлний толь зүй

8
-Тайлбар толь, ойролцоо нэрийн толь, эсрэг нэрийн толь, ижил нэрийн толь, зөв бичих зүйн толь, нэр томьёоны толь, өвөрмөц хэлцийн толь, түүхэн толь, нутгийн аялгууны судлалын толь, монгол хэлний харь үгийн толь, нэр зүйн толь, тонгоруу толь,

-Өмнөх мэдлэгт нь тулгуурлан асуудал дэвшүүлэн ярилцах
-Онолын мэдлэгээ бүтээлчээр хэрэглэх аргад сургах
- Суралцагчдын хэрэгцээ сонирхолд тулгуурлах
Толь бичгийн тухай мэдлэгтэй болох, толь ашиглах чадвартай болох

Онолын мэдлэгээ хэлний материалаар баталгаажуулан тайлбарлах, дүгнэх

           
дадлага: 32 цаг
Нэгж хичээлийн сэдэв
цаг
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Арга зүй
Хүрэх үр дүн
1.   
Утга зүй

4
-Үгийн сангийн судлал, монгол хэлний үгийн сан
-Үгийн мөн чанар, үгийн утга, олон утга
-Ижил нэр, ойролцоо нэр, эсрэг нэр

-Монгол үгийн бүтэц, утга шилжүүлэн хэрэглэх, үгийн утга өөрчлөгдөх тухай онолын мэдлэгийг бататган, суралцагчдын өөрийн бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан хичээлийг удирдана.
Онолын мэдлэгээ хэлний материалаар баталгаажуулан тайлбарлах, дүгнэх
2.      
Монгол хэлний үгийн сангийн үүсвэр бүрэлдэхүүн

4
-Монгол хэлний уугал үг, харь үг
-Хуулан орчуулсан үг, үгийн гарал судлал

Үгийн сангийн үүсвэр болон найруулга бүрэлдэхүүн, монгол хүний нэр зүй зэрэг онолын ойлголтыг өөртөө ойлгомжтой байдлаар схем, загвар, гаргаж, бодомж, дасгал дадлагыг гүйцэтгүүлж  багаар хамтарч суралцах аргыг голлон сургалтыг явуулна. 
Онолын ойлголттой холбоотой бодомж, сорил, дасгал ажиллах, онолын ойлголтыг хэлний баримт дээр тайлбарлах чадвар дадалтай болно.
3.      
Монгол хэлний нэр зүй


4
-Хүний нэр зүй, газар усны нэр зүй
-Угсаатны нэр зүй
4.      
Монгол хэлний үгийн сангийн найруулга бүрэлдэхүүн

6
-  Хуучирсан үг, шинэ үг хэллэг, нэр томьёо, нутгийн аялгууны үг
- этгээд аялгууны үг,
ном бичгийн үг, энгийн ярианы үг

5.      
Монгол хэлний хэлц судлал

6
-Хэлцийн тухай үндсэн ойлголт, хэлцийн ангилал, бүтэц
-хэлцийн утга зүйн тогтолцоо

Онолын тулгуур ойлголтон дээр үндэслэж оюутны бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурласан дасгал ажил гүйцэтгүүлэх аргазүйгээр хичээлийг удирдана.
Хэлцийн үүсгэл болон гол санааг тайлбарлах, толь бичиг ашиглах чадвар дадалтай болох


6.      
Монгол хэлний толь зүй

8
-Тайлбар толь, ойролцоо нэрийн толь, эсрэг нэрийн толь, ижил нэрийн толь, зөв бичих зүйн толь, нэр томьёоны толь, өвөрмөц хэлцийн толь, түүхэн толь, нутгийн аялгууны судлалын толь, монгол хэлний харь үгийн толь, нэр зүйн толь, тонгоруу толь,


Төлөвлөсөн:...............................................................................................................................................................................................................................................Б. Чимэг-Эрдэнэ

No comments:

Post a Comment