menu

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ДИДАКТИК“ Монгол хэлний дидактик ” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө / 2012-2013 /
1р улирал
Лекц: 32 цаг
Дадлага: 32 цаг

Бүлэг сэдэв
Дэд сэдэв
Цаг
Хүрэх үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлэх шалгуур
1
Монгол хэлний дидактикийн арга судлалын нийтлэг асуудал
Монгол хэлний дидактик шинжлэх ухаан болох нь, судлагдахуун, зорилго, зорилт, судлахын ач холбогдол

Суралцагч тухайн мэргэжлийн дидактикийн онолыг мэргэжлийн өндөр түвшинд эзэмшиж, онолын мэдлэгээ бүтээлчээр хэрэглэх дадлага, туршлагатай, эзэмшсэн мэргэжлээрээ хамтран ажиллаж, нийгэмших зан үйлтэй болж төлөвшсөн байна. Суралцагчийг тухайн Монгол хэлний дидактикийн онол, аргазүйн болон технологийн тогтолцоот, үнэн зөв, шинжлэх ухааны үндсийг практик дээр суурилан эзэмшүүлэх \ эзэмших \. Суралцагчийн эзэмшсэн онолын мэдлэгийг ур чадвар, хандлага төлөвшил болгож, хэрэглээний дадлага, туршлагатай болох. Суралцагчдад тухайн Монгол хэлний хичээлийг сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан заах онол аргазүйн оновчтой хувилбарыг сонгох дадлага, туршлага төлөвшүүлэх. Монгол хэл шинжлэлийн тодорхой салбар, бүлэг сэдвийн аргазүй, технологийн боловсруулалтыг аргасудлал, тогтолцооны судлал, дидактикийн уялдаа холбоонд хийх мэдлэг, чадвар, дадлага олгох. Монгол хэлний дидактикийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага олгох
Мэргэжлийн стандарт
Гарын авлага
Ном товхимол
Үзүүлэн, тараан өгөх материал
Үнэлгээний материалууд
Кодоскоп, слайд, оюутны бүтээл, МП, сонсох төхөөрөмжүүд
Төрөлжсөн эх, уран сайхны зохиол
Судалгаа шинжилгээний өгүүлэл
Сургалтандаа Ц. Оюун “ Монгол хэлний дидактик ”, Ц. Оюун “ Монгол хэлний багшийн сурах бичиг ”, Ц.Оюун “ Монголхэлний ерөнхий боловсролын тулгуур ухагдахуунууд ”, Ц. Оюун “ Хөтөлбөр боловсруулах, үнэлгээ, шинжилгээ хийх аргазүйн зөвлөмж ”, Сурах бичиг зэрэг номыг ашиглана.
Монгол хэлний дидактик хичээлээр оюутан хэд хэдэн аргаар үнэлүүлж, өөрийгөө дүгнэнэ.
2
Монгол хэл бичгийн сургалтын агуулгын хөгжлийн үечлэлийг харьцуулан авч үзэх нь

Нэгдүгээрт: Багшийн үнэлгээ
3
Монгол хэлний сургалтын агуулгыг шинэчлэх хэрэгцээ, эх хэлний хичээлийн агуулгын хөгжлийн чиг хандлага

Багш доорх аргаар суралцагчийг үнэлнэ.
4
Монгол хэлний боловсролын стандарт
Монгол хэлний боловсролын стандарт, түүний бүтэц, зорилго, үзэл баримтлал, хэрэглээ

 Хичээлийн ирц тоо бүртгэл
5
Монгол хэлний боловсролын агуулгын стандарт, агуулгын ай, мэдлэг, чадвар

Хичээлд идэвх, санаачлага
6
Үнэлгээний стандарт, танин мэдэхүйн түвшний шалгуур, жишиг даалгавар. Хэлний цогц чадамж ба агуулгын айн хамаарал

Шалгалтын үнэлгээ
7
Монгол хэлний боловсролын аргазүйн хөгжлийн үндэс, зарчмууд

Хичээлд оролцох оролцоо
8
Хөтөлбөр боловсруулах аргачлал
Сургалтын зорилго, зорилт, агуулга

Тайлбар: Хичээлд оролцох оролцоо бүр дадлага хичээл дээр явагдах бөгөөд суралцагч багш болох үүрэгтэй. Шалгалтыг тухайн заасан хугацаанд урьдчилан сануулж авна.
9
Аргазүй, нэгж хичээлийн үе шат, онцлог

Хоёрдугаарт: Суралцагчийн үнэлгээ
10
Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээ

Ээлжит хичээл болон бүлэг сэдвийн хөтөлбөрийг боловсруулж суралцагч түүгээрээ хичээл зааж үнэлүүлэх
11
Монгол хэлний сургалтын зохион байгуулалтын аргазүйн үндэс
Монгол хэлний сургалтын арга, түүний тухай нийтлэг ойлголт, давуу ба сул тал

 Сонирхсон сэдвийн дагуу ангийн ажил, илтгэл зэргийг боловсруулах
12
Хичээл түүнд тавигдах шаардлага

 Суралцагч өөр нэг суралцагчийг багш болгоход өөрөө бэлтгэх ( оюутан багш )
13
Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт зохион байгуулалт

Үнэлгээний шалгуур:
14
Монгол бичиг заах нь
Монгол бичгийн сургалтын аргазүйн тогтолцоо

Ээлжит хичээл болон нэгж, бүлэг сэдвийн хичээлийн боловсруулалт бүрэн гүйцэд эсэх
15
Монгол бичиг заах аргын уламжлал, шинэчлэл

 Монгол хэлний боловсролын стандарт, хөтөлбөр, төлөвлөгөө зэрэгтэй нийцсэн эсэх

Бүлэг сэдэв
Дэд сэдэв
Цаг
Хүрэх үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлэх шалгуур
1
Монгол хэлний сурах бичиг дээр ажиллах
Монгол хэлний мэдлэг, дидактик хичээлийн хэргэцээ, эзэмших мэдлэг чадвар, хүрэх үр дүн, үнэлгээний хэмжээсийн талаар ярилцлага хийх
2
Монгол хэлний сурах бичиг дэх онолын ойлголтыг системчлэн тайлбарлах, заах аргаа боловсруулах чадварт суралцах
Мэргэжлийн стандарт
Гарын авлага
Ном товхимол
Үзүүлэн, тараан өгөх материал
Үнэлгээний материалууд
Кодоскоп, слайд, оюутны бүтээл, МП, сонсох төхөөрөмжүүд
Төрөлжсөн эх, уран сайхны зохиол
Судалгаа шинжилгээний өгүүлэл
Монгол хэлний дидактик хичээлээр оюутан хэд хэдэн аргаар үнэлүүлж, өөрийгөө дүгнэнэ.
Нэгдүгээрт: Багшийн үнэлгээ
Багш доорх аргаар суралцагчийг үнэлнэ.
Хичээлийн ирц тоо бүртгэл
Хичээлд идэвх, санаачлага
Шалгалтын үнэлгээ
 Хичээлд оролцох оролцоо
Тайлбар: Хичээлд оролцох оролцоо бүр дадлага хичээл дээр явагдах бөгөөд суралцагч багш болох үүрэгтэй. Шалгалтыг тухайн заасан хугацаанд урьдчилан сануулж авна.
Хоёрдугаарт: Суралцагчийн үнэлгээ
Ээлжит хичээл болон бүлэг сэдвийн хөтөлбөрийг боловсруулж суралцагч түүгээрээ хичээл зааж үнэлүүлэх
 Сонирхсон сэдвийн дагуу ангийн ажил, илтгэл зэргийг боловсруулах
Суралцагч өөр нэг суралцагчийг багш болгоход өөрөө бэлтгэх ( оюутан багш )
Үнэлгээний шалгуур:
 Ээлжит хичээл болон нэгж, бүлэг сэдвийн хичээлийн боловсруулалт бүрэн гүйцэд эсэх
Монгол хэлний боловсролын стандарт, хөтөлбөр, төлөвлөгөө зэрэгтэй нийцсэн эсэх
 Бусадтай саналаа солилцож, баг бүрдүүлж, хамтран ажиллаж байгаа эсэх
 Монгол хэлний хичээлийн интеграцийг чухалчилж, дунд сургуулийн түвшинд уялдуулан зааж байгаа эсэх
 Суралцагчийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан мэдлэг хандлага, дадал, төлөвшил зэргийг зөвөөр илрүүлэн нээж, уян хатан үнэлж дүгнэж байгаа эсэх
 Багшлах дур сонирхол, ёс зүй илэрч байгаа эсэх
ü Зөв бичих зүй, найруулгазүйн шаардлага хангахуйц хэрэглэгдэхүүнтэй байгаа эсэх
 Орчин үеийн техник технологи, аргазүйг ашиглаж байгаа эсэх
 ...
2
Монгол хэлний сурах бичигт анализ хийх дадлага ажил 6,7,8 анги
2
3
Монгол хэлний сурах бичигт анализ хийх дадлага ажил 9,10,11,12 анги
2
4
Үзүүлэх хичээл түүнд анализ хийх нь
2
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа бүтээлчээр хэрэглэх, монгол хэлний хичээлийг удирдан зохион байгуулахдаа стандартын зорилгод нийцүүлж чаддаг байх
5
Монгол хэлний боловсролын стандарт
Монгол хэлний боловсролын стандартын бүтэцтэй танилцах, кодыг тайлах, агуулгын айн босоо хөндлөн холбоо
2
6
Агуулгын стандарт дахь зарим нэр томъёог хэрхэн ойлгох вэ
2
7
Нэгж, Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах багийн ажил: Хэрэгцээ, зорилго, зорилт
2
Бүлэг сэдвийн задаргааг хүснэгт, диаграмм хэлбэрээр техник хэрэгсэл ашиглан хийх чадвар эзэмших, Онолын ойлголтоо системчлэн, нэгж хичээл, ээлжит хичээлийг эхэд суурилан, ялангуяа үйл ажиллагааг тодорхой төлөвлөж сурах
8
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах багийн ажил: Аргазүй, хэрэглэгдэхүүн
2
9
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах багийн ажил: Үнэлгээ, үнэлгээний шалгуур
2
10
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах багийн ажил: Агуулгын ба цагийн төлөвлөлт
2
11
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр өоловсруулах дадлага
2
12
Дадлага
Мини хичээл, Түүнд анализ хийх нь
2
Өөрийнхөө болон бусдын заах арга, үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч чаддаг чадвартай болох, схем, бүдүүвч, үзүүлэн, зураг зэргээр хичээлийн хэрэглэгдэхүүний сантай болох, бие биенийхээ заах арга, ур чадвараас суралцана.
13
Мини хичээл, Түүнд анализ хийх нь
2
14
Мини хичээл, Түүнд анализ хийх нь
2
15
Мини хичээл, Түүнд анализ хийх нь
2
16
Ангийн журнал хөтлөх, сурагчдын бичгийн ажилд анализ хийх, бүтээлийн сан ярилцлага
2

No comments:

Post a Comment