menu

Харьцуулсан утга зохиолБатлав: ...............................................................................................................................................................................................Б. Мөнхцоож \ Хэл бичгийн тэнхим \
Судлагдахууны агуулга: Харьцуулсан утга зохиол
Сэдвүүд
Цаг
Хүрэх үр дүн
1
Баатарлаг туулийн харьцуулан судлах асуудал, үүсэл, хэлбэр
2
Үндэстэн бүрийн утга зохиолын эх болсон аман зохиолын дурсгал болох туульсын үүсэл гарлыг тайлбарласнаар тэр үндэстний утга зохиолын бүрэлдэн тогтсон түүхийг тодорхойлох
Мөн дэлхий дахины утга зохиолын урьдах үеийн түүхийг судлах
Аман зохиолыг түүхэн үүднээс харьцуулан судлах, туульс ба үлгэрийг харьцуулан судалсан судалгаатай оюутныг танилцуулах
Дэлхий дахины аман зохиолын харьцуулсан судалгаатай танилцах
2
Казак, Турк, Монголын баатарлаг тууль, тэдгээрийн ялгаатай тал
2
3
Жинхэнэ баатарлаг тууль
2
4
Эртний тууль сонгодог туульд шилжсэн нь
2
5
Үлгэрийг харьцуулан судалсан нь
2
6
Үлгэрийг категорид хувааж судлах асуудал
2
7
Үлгэрийг анги, нийгмийн агуулгын талаас судлах нь
2
8
Орчуулгын уран зохиолын тойм, ач холбогдол, нөлөө
2


Сэдвүүд
Цаг
Хүрэх үр дүн
1
Аман болон бичгийн зохиолын харьцуулсан судалгаа хийх
2
Үндэстэн бүрийн утга зохиолын эх болсон аман зохиолын дурсгал болох туульсын үүсэл гарлыг тайлбарласнаар тэр үндэстний утга зохиолын бүрэлдэн тогтсон түүхийг тодорхойлох
Мөн дэлхий дахины утга зохиолын урьдах үеийн түүхийг судлах
Аман зохиолыг түүхэн үүднээс харьцуулан судлах, туульс ба үлгэрийг харьцуулан судалсан судалгаатай оюутныг танилцуулах
Дэлхий дахины аман зохиолын харьцуулсан судалгаатай танилцах
2
Баатарлаг туулийг харьцуулан судлах асуудал
2
3
Туульсын үүсэл гарлын тухай судалгааны тойм
2
4
Баатарлаг туульсын үүсэл гарлын талаарх өрнөдийн эрдэмтдийн судалгааны тойм, түүний гол чиглэлүүд.
2
5
Туулийн дүрүүдийн онцлог, дүрийг задлах асуудалд
2
6
Үлгэрийг агуулгын талаас судлах
2
Монгол үлгэр, түүнд холбогдох түүх, угсаатны зүйн мэдээ хэрэглэгдэхүүн. Монгол үлгэрийг харьцуулан судлах талаар тавих зорилт, хийх дүгнэлтүүд
7
Үлгэрийг анги нийгмийн агуулгын талаас судлах нь
2
8
Монгол үлгэрийн үйл явдлыг харьцуулан судлах асуудал. Хэт төлөвөөр нь ангилах нь
2
9
Үлгэр дэх дүрийн онцлогийн тухай
2
10
Орчуулгын уран зохиолын цуглуулга
2
Орчуулгын уран бүтээлтэй танилцах
Монголын эрт, эдүгээгийн уран зохиолын хөгжлийн онцлог, хөгжих болсон шалтгааныг оросын болон өрнө, дорнын ард түмний бүтээсэн оюуны бүтээлтэй харьцуулж тодорхойлох
Өрнө, дорнын зохиолчдын арга барилыг монголын зохиолчдын уран бүтээлийн туршлагатай харьцуулах
Судлаачдын үзэл баримтлалтай танилцах, зөрчилтэй асуудлуудыг ухааран тунгаах
11
Орчуулгын уран зохиолоос орж ирсэн харь хэлний тухай
2
12
Өрнийн уран зохиолын орчуулга МУЗ-д нөлөөлсөн нь
2
13
Дорнын уран зохиолын орчуулга МУЗ-д нөлөөлсөн нь
2
14
Зохиолыг харьцуулан судлах, задлан шинжлэх алхмууд
2
15
Зохиолыг харьцуулан судлах, задлан шинжлэх алхмууд
2
16
Дүгнэлт хичээл


Хөтөлбөр боловсруулсан:

No comments:

Post a Comment