menu

ЭСЭЭ НАЙРУУЛГАЗҮЙ“Эсээ, найруулгазүй” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
/2013-2014 оны хичээлийн жил/
Дадлага
Хичээлийн сэдэв
Цаг
Хүрэх үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1.     
Бүтээлчээр унших, бичих тухай /холбогдох дасгал дээр ажиллах/
2
Эх бичвэрүүдийг бүтээлч арга хэрэглэн унших тэмдэглэл хийх, тэмдэглэлээ ашиглан ярих, бичих
·         Мэргэжлийн стандарт
·         Гарын авлага
·         Ном сурах бичиг
·         Бичмэл болон зурагт үзүүлэн, тарааж өгөх материал
·         Сорилын тест
·         Кодоскоп, слайд, оюутны бүтээл
·         Эх зохиолууд
·         Судалгаа шүүмжийн бүтээлүүд
Б. Чимгээ, Д. Оюун, Д. Алтанцог нарын “ Монгол хэлний гарын авлага ”, Нийслэлийн боловсролын газар “ Зөв бичих учиг ”, Ц. Оюун “ Зөв бичгийн дүрмийн тогтолцоот хураамж 3”, Ч. Жачин, Г. Даваажаргал “ Бичихүй, Бүтээхүй ” зэрэг номыг ашиглана.
Зөв бичгийн үнэлгээ
·         Гараг гарагт шинэчлэгдэн журамласан үгсээс тавь тавийг чээжлүүлж, түүгээрээ явцын үнэлгээг гаргах
·         Мөн хичээл бүр дээр чээж бичиг хийлгэж ахицыг үнэлэх
·         Хичээл боловсруулалт, ойлголт, зөв бичих чадвар, ярих чадвар зэргийг тухай бүрийн ахицаар нь үнэлж явна.
Эсээ найруулгын үнэлгээ
·         Сайхан найруулгатай зохион бичлэг хийх
·         Сайн өргөдөл анкет бичих
·         Аливаа зүйлийг боловсруулан дүн шинжилгээ хийж эсээ болгон эргэцүүлэх чадвар
·         Өөрийгөө илэрхийлэх, илтгэх чадвар зэргийг харгалзан үзнэ.
·         Унших бичих чадварын үнэлгээ
·         Ойлгох ярихын үнэлгээ
2.     
Эхийн найруулга, түүнд тавигдах шаардлага /холбогдох дасгал дээр ажиллах/
2
Эхийг найруулан бичихдээ, найруулгын шаардлага хангасан, найруулгын алдаагүй бичиж сурах, ýõèéã íàéðóóëãûí 4 õýâ ìàÿãààð áè÷èõ чадвар дадалтай болно.
3.     
Эхèéã íàéðóóëãûí òºð뺺ð íü ангилаõ
4
4.     
Íàéðóóëãûí 4 õýâ ìàÿãààð çîõèîí áè÷èõ /холбогдох дасгал дээр ажиллах/
4
5.     
Авиазүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
6
Авиазүйн холбогдол бүхий дүрэмтэй холбоотой үгсийг зөв бичих чадвартай болох
6.     
Эсээний зохиогчийн санааг тайлбарлах нь
2
Зохиогчийн санааг олж тайлбарлан хэлэлцэх
7.     
Эсээ хэрхэн бичих тухай
4
Баримт хэрэглэгдэхүүн цуглуулах, боловсруулах, засах, нягтлах, бичих төлөвлөгөө гаргах
8.     
Баримт хэрэглэгдэхүүн цуглуулах тухай, түүнийг эсээ бичихэд ашиглах нь
4
9.     
Үгзүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
6
Үгзүйн холбогдол бүхий дүрэмтэй холбоотой үгсийг зөв бичих чадвартай болох

10.   
Догол мөрөөр утга санааг илэрхийлэн эсээ бичих нь
4
Догол мөрөөр утга санааг илэрхийлэн эсээ бичих чадвар эзэмшинэ.
11.   
Нийтлэлийн эсээ, түүнд задлал хийх нь, эсээ бичих дадлага
4
Нийтлэлийн болон судалгааны эсээ, түүнд задлал хийж улмаар  эсээ бичих чадвар дадал эзэмшинэ.
12.   
Судалгааны эсээ, түүнд задлал хийх нь, эсээ бичих дадлага
4

13.   
Өгүүлбэрзүйн холбогдолтой дүрэм
6
Өгүүлбэрзүйн холбогдол бүхий дүрэмтэй холбоотой үгсийг зөв бичих чадвартай болох
14.   
Албан хэргийн эсээ, түүнд задлал хийх нь, эсээ бичих дадлага
4
Албан хэргийн болон уран сайхны эсээг эсээ, түүнд задлал хийж улмаар  эсээ бичих чадвар дадал эзэмшинэ.
15.   
Уран сайхны эсээ, түүнд задлал хийх нь, эсээ бичих дадлага
4
16.   
Өөрсдийн бичсэн эсээнд анализ хийж харилцан ярилцах
4
Эсээ бичих, анализ хийх чадвар дадалтай болно.

No comments:

Post a Comment