menu

МОНГОЛ БИЧИГ
Бүлэг сэдэв
Дэд сэдэв
Цаг
Хүрэх үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлэх шалгуур
1
Монгол бичгийн талаарх ерөнхий ухагдахуун
Монгол бичгийн хичээлийн зорилго, ач холбогдол, гарал, үүсэл, түүх, Монгол бичгийн үндсэн зурлага
2
Монгол бичгийн талаар ерөнхий ойлголттой болох, үндсэн зурлага үсгүүдийг зөв бичих, тогтоох
Сургалтын орчин Анги танхим, номын сан
Техник тоног төхөөрөмж
Гарын авлага, товхимол, сонин сэтгүүл...
Үзүүлэн тараах материал
Бийр, бэх, янтай...
“ Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг ” номыг ашиглаж, сурах арга барилаа дээшлүүлнэ. Хадмал толь ашиглаж үгийн баялгаа сайжруулах, Я. Цэвэл “ Монгол хэлний тайлбар толь ашиглаж, үгийн гаралзүй, утга зэргийг нарийн сайн судлах ”Мөн үзүүлэх хичээлийг цуг хавсруулсан болно.
Б. Чимгээ, Д. Оюун нарын “ Монгол хэлний гарын авлага ” номноос залгавар бүтэээр зэрэг авч хувирган судлана. Хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн судалсан байх
• Хурдан ярьж, утгыг нь тайлах чадвар
• Тэг зурлага, бичих чадвар зэрэг
• Онолын бүрэн мэдлэгтэй байх
90-100: Алдаагүй, цэвэр сайхан бичих чадвар бүрэн эзэмшсэн
• Минутанд 90-ээс доошгүй монгол бичгийн бичлэгийн дагуу унших чадвар эзэмшсэн
• Нэр болон үйлийн нөхцөлүүдийг бүрэн чээжилж, зөв бичсэн
 Зурлагын дагуу цэвэр сайхан хичээнгүй бичиж, аль нэг бичвэрээс сэргээн бичих чадвар бүрэн эзэмшсэн
80-89: • Алдаагүй, цэвэр бичих чадвар эзэмшсэн
 Минутанд 80-аас доошгүй монгол бичгийн бичлэгийн дагуу унших чадвар эзэмшсэн
 Нэр болон үйлийн нөхцөлүүдийг бүрэн чээжилж, зөв бичсэн
• Зурлагын дагуу цэвэр сайхан хичээнгүй бичиж, аль нэг бичвэрээс сэргээн бичих чадвар бүрэн эзэмшсэн
70-79: • Зөв бичих чадвар эзэмшсэн
• Минутанд 70-аас доошгүй үг Монгол бичгийн дагуу унших чадвар эзэмшсэн
• Нэр ба үйлийн нөхцлүүдийг ихэнхийг цээжилсэн, бичихдээ зарим алдаа гаргасан
• Зурлагын дагуу хичээнгүй бичих, сэргээн бичихдээ зарим бүрэн алдаа гаргасан
60-69: • Зөв бичих чадвар бүрэн эзэмшээгүй
• Минутанд 70-аас доошгүй үг бичлэгийн дагуу уншсан
• Нэр ба үйлийн нөхцлүүдийг ялган таньдаг, бичихдээ алдаа гаргасан
• Хичээнгүй бичих, сэргээн бичих чадвар дутуу эзэмшсэн
0-59: • Зөв бичих чадвар муу эзэмшсэн
• Унших чадвар муу эзэмшсэн
2
Монгол бичгийн цагаан толгой, латин галиг
2
3
Монгол бичгийн зөв бичихзүйн зарчим
2
4
Унших бичих дадлага
2
5
Эгшиг зохицох ёс
Урт ба хос эгшиг бүтэх арга
Урт ба хос эгшиг түүний тэмдэглэгээ
2
Зөв бичихзүйн дүрмийг чээжлэн тогтоох
6
Дасгал ажил
2
7
Дэвсгэр үсэг, гадаад үгэнд орох үгсүүд
2
8
Дасгал ажил
2
9
Өвөрмөц бичлэгтэй зарим үг, нүдлэн тогтоох
2
10
Унших бичих дадлага
2
11
Үгсийн аймаг
Нэр үг ба түүний хувилал
Нэр ба үйл үгээс жинхэнэ нэр бүтэх нь
2
Нэр үгийг тоо тийн ялгал, хамаатуулах олон тооны нөхцөлөөр алдаагүй хувилгах чадварыг эзэмших
12
Дасгал ажил
2
13
Олон тоо ба тийн ялгалын нөхцөл
2
14
Хувилгах дасгал
2
15
Хамаатуулах нөхцөл ба хамаатуулах нөхцөлтэй тийн ялгал
2
16
Хувилгах дасгал
2
17
Бататгал \Бодомж\
2
18
Сэдвийн шалгалт
2
19
Үйл үг бүтэх арга
Үйл үгийн тухай, холбох эгшгийн дүрэм
2
Холбох эгшгийн дүрмийг чээжлэн тогтоож өөрийн болгох, үйлийн тодотгон ба нөхцөлдүүлэн холбох, биеэр ба цагаар төгсгөх нөхцлүүдийг үйл язгуур үндсэнд холбох эгшгийн дүрмийн дагуу зөв залгах чадвартай болох
20
Нэр ба үйл үгээс үйл үг бүтээх дагаврууд
2
21
Дасгал ажил
2
22
Үйл үгийн хэв ба байдлын дагавар
2
23
Хувилгах дасгал
2
24
Үйлийн тодотгон холбох нөхцөл
2
25
Нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл
2
26
Хувилгах дасгал
2
27
Цагаар төгсгөх нөхцөл
2
28
Биеэр төгсгөх нөхцөл
2
29
Хувилгах дасгал
2
30
Өвөрмөцөөр хувилдаг үйл үгс
2
31
" Үйлийн нөхцөл " бүлгийн бататгал
2
32
Дасгал ажил
2

No comments:

Post a Comment